Přihlásit se

Lesní obchody - Inzerce | lesy | lesnictví | dřevařství | rybářství | zemědělství | myslivost | katalog firem | PR články

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

I. Obecná ustanovení

 • 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18667 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového portálu lesni-obchody.cz, dostupného na adrese (URL) http://www.lesni-obchody.cz (dále jen „Služba“).
 • 2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále jen „Administrační systém“) sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů, PR článků a dalších dat prezentovaných v oborovém katalogu firem.
 • 3. Objednatelem placené inzerce je fyzická či právnická osoba (dále jen „Objednatel“) objednávající přístup do Administračního systému, jehož prostřednictvím lze zadávat jednotlivou inzerci a PR články na stránkách Služby.

II. Rozsah a obsah předmětu plnění

 • 1. Placený přístup do Administračního systému Služby se objednává na základě registrace Objednatele a volby tarifu dle platného ceníku. Minimální období, na které je možno Službu objednat, je 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Maximální období, na které lze Službu objednat, je 1 rok, tj. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, s tím, že po uplynutí objednané doby lze Službu opakovaně zakoupit na základě online objednávky učiněné z uživatelského účtu Objednatele.
 • 2. Placený přístup do Administračního systému Služby Objednateli umožňuje:
  - správu svých uživatelských údajů
  - správu firemních údajů prezentovaných v katalogu firem včetně loga
  - změnu hesla pro přístup do Administračního rozhraní
  - vkládat, zobrazovat, editovat a mazat své inzeráty včetně fotografií a příloh
  - vkládat, zobrazovat, editovat a mazat reklamní PR články včetně fotografií
 • 3. Objednatel obdrží ke svému účtu v Administračním systému uživatelské jméno (login) a heslo. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a/nebo neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě závadného jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Administračního systému a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla a za náhradu vzniklé škody.
 • 4. Objednatel je oprávněn zadávat přes Administrační systém pouze vlastní inzerci. Objednatel je oprávněn zadávat inzerci toliko na produkty, které má aktuálně v nabídce, a v případě neaktuálnosti je povinen takovou inzerci odstranit.
 • 5. Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby uvedené v platném Ceníku služeb.
 • 6. Objednatel bere na vědomí, že údaje zveřejňované Objednatelem na Službě včetně kontaktních údajů uvedených v registraci, jsou přístupné všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.
 • 7. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby odměnu níže uvedeným způsobem (čl.III. Finanční podmínky).
 • 8. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Administračním systému, včetně identifikace fakturačního subjektu, jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu.
 • 9. Objednatel se zavazuje zveřejňovat přes Administrační systém pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje ihned aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde k jakékoliv změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.
 • 10. Objednatel je povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s inzerovaným produktem. V inzerátech nelze uvádět odkaz na další internetové stránky či nabídku formou URL či hypertextových odkazů apod.
 • 11. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby, tj. i do náhledu konkrétního inzerátu, umístit reklamu třetího subjektu či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně reklamy na zboží či služby Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastního inzerátu Objednatele.
 • 12. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující zavádějící či klamavé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny za tyto inzeráty. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat inzeráty odporující těmto Smluvním podmínkám (dále jen „Podmínky“), a to též bez náhrady. Pokud bude Objednatel opakovaně uvádět zavádějící či klamavé údaje, je Provozovatel oprávněn bez náhrady smazat celou databázi inzerce Objednatele na serveru.
 • 13. Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
 • 14. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
  - jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
  - jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
  - svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele; anebo
  - jsou v rozporu s těmito Podmínkami či v rozporu s pravidly inzerátů pro Službu.
 • 15. Veškerá data zadává Objednatel do Administračního systému Provozovatele na vlastní náklady a vlastními silami.
 • 16. V případě, že Provozovatel zjistí, že Objednatel v rámci své registrace zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn veškerou inzerci tohoto Objednatele smazat bez náhrady.
 • 17. Objednatel může kdykoli zrušit svojí registraci v Službě, a to písemně na e-mailovou adresu: info@lesni-obchody.cz. Do předmětu daného e-mailu uvede „Žádost o zrušení registrace“.
 • 18. Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli obchodní sdělení týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících, jakož i o produktech třetích osob.
 • 19. Objednatel se zavazuje u všech svých inzerátů dodržovat níže uvedená Pravidla inzerce (viz čl. IV.).
 • 20. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si však vyhrazuje právo kontroly inzerátů. Zjistí-li Provozovatel, že existuje důvodné podezření o tom, že daný inzerát vykazuje znaky klamavé či dokonce podvodné nabídky, Provozovatel si vyhrazuje právo takový inzerát bez náhrady a upozornění smazat a účet k přístupu do Administračního systému zablokovat.
 • 21. Objednatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Administračního systému, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, v plné výši odškodní.
 • 22. Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Administračním systému.

III. Finanční podmínky

 • 1. Služba je zpoplatněna dle platného Ceníku služeb a Provozovatel je oprávněn vyžadovat platbu před vlastní aktivací služby.
 • 2. Po odeslání registrace na webové stránce Provozovatele, Objednatel potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Provozovatel vystaví zálohovou fakturu ohledně objednaných služeb pro konkrétní období sjednané mezi Provozovatelem a Objednatelem. Tuto zálohovou fakturu zašle Provozovatel Objednateli e-mailem.
 • 3. Objednatel se zavazuje uhradit Provozovateli cenu zvoleného tarifu uvedenou na zálohové faktuře, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na zálohové faktuře, přičemž dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet Provozovatele.
 • 4. Provozovatel se zavazuje vystavit Objednateli fakturu - daňový doklad do 10 dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele. Daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji dle příslušné zálohové faktury. Zálohové faktury a daňové doklady jsou Objednavateli zasílány elektronickou poštou v příloze emailu ve formátu (pdf) na emailový kontakt uvedený v registraci.
 • 5. Objednatelem objednaná služba dle zvoleného tarifu je Provozovatelem aktivována do 24 hodin od data připsání úhrady zálohové faktury na účet Provozovatele.
 • 6. . V případě neuhrazení zálohové faktury v době splatnosti nebude služba aktivována a zálohová faktura bude stornována. Přístup do Administračního rozhraní uživatele zůstane zachován. V tomto případě má Objednatel právo pouze spravovat své registrační údaje, provést změnu hesla a podat online žádost o službu dle zvoleného tarifu na další období.
 • 7. Provozovatel je oprávněn neaktivovat službu Objednatele v případě neuhrazení celé fakturované částky či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu nebo nesprávně uvedený variabilní symbol).
 • 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu Ceníku služeb. Tyto změny uveřejní i na webové stránce www.lesni-obchody.cz.

IV. Pravidla inzerce

 • 1. Administrační systém je určen pro samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování inzerce a PR článků na portále www.lesni-obchody.cz. Před vstupem do systému se musí Objednatel přihlásit (autorizovat).
 • 2. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a s platnými pravidly českého pravopisu.
 • 3. V inzerátech na Službě nesmějí být zveřejňovány odkazy na jiné inzertní servery se stejným zaměřením jako Služba.
 • 4. Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající kategorie. Je povinen co nejrychleji aktualizovat inzeráty, pokud dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.
 • 5. Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce či poptávce poskytovat informace pravdivé a úplné.
 • 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátů. V detailu nebo v textu inzerátu je zakázáno:
  - uvádět zmínky o konkurenci,
  - uveřejňovat neautorizované fotografie, např. fotografie okopírované od jiných uživatelů Služby
 • 7. Provozovatel poskytuje všem uživatelům používajícím Službu technickou podporu na info@lesni-obchody.cz
 • 8. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Objednatele z Administračního systému, odepřít Objednateli přístup na Službu z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Pravidel a to vše bez náhrady. Při zjištění porušení těchto Pravidel inzerce bude Objednateli zaslána na kontaktní e-mailovou adresu výzva k neprodlené nápravě do 3 kalendářních dnů. Pokud Objednatel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, může Provozovatel inzerci, která porušuje tato Pravidla, bez náhrady smazat resp. ukončit s Objednatelem bez náhrady spolupráci.

V. Závěrečná ustanovení

 • 1. Součástí těchto Podmínek je Ceník služeb.
 • 2. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Jakékoliv užití obsahu Serverů, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Servery určeny, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serverech pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
 • 4. Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, tak je povinen okamžitě tyto změny provést v Administračním rozhraní systému (Můj účet).
 • 5. Veškeré písemnosti budou zasílány elektronickou poštou a považují za doručené po uplynutí 24 hodin po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít.
 • 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek s tím, že změnu vždy zveřejní 14 dní před datem platnosti nových obchodních podmínek na internetových stránkách Služby. V případě, že Objednatel nesouhlasí se změnou smluvních podmínek, může ukončit registraci zasláním emailu na adresu info@lesni-obchody.cz. V tomto případě mu nenáleží vrácení poměrné části úhrady za zakoupené služby. V případě, že Provozovateli nebude do 14 kalendářních dnů ode dne zveřejnění nových obch. Podmínek doručeno oznámení Objednatele o rozhodnutí o ukončení registrace z důvodu nesouhlasu s novými smluvními podmínkami, považuje Provozovatel tuto skutečnost za souhlas s novým zněním smluvních podmínek.
 • 7. Provozovatel služby shromažďuje se souhlasem registrovaného uživatele jeho firemní a osobní údaje, zejména: jméno a příjmení, název firmy, sídlo (adresu), IČ, DIČ, telefon, email, hlavní předmět činnosti společnosti, popis činnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních příležitostí. Uchovávané osobní údaje může registrovaný uživatel kdykoli změnit.
  Provozovatel služby společnost Bohemia Brethren, s.r.o. je registrován pod č. 00043786 / 001 na Úřadě pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ 170 00, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.)
 • 8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.08.2012.

Ke stažení: Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz.pdf

Zajímavé odkazy

 • aukce drivi prodej lesa Aukce pozemku
  forest-fish agrowald zajic
 • logo logo
  logo logo
 • logo
 • Název firmy

  Nadpis

  popis činnosti...

 • Název firmy

  Nadpis

  popis činnosti...

 • Název firmy

  Nadpis

  popis činnosti...